Διοίκηση & Οικονομία

Πλήρες Τίτλος Ειδικότητας:

Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης, του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων. Υποστηρίζει τόσο τη Διοικητική όσο και την οικονομική λειτουργία του Οργανισμού και ειδικότερα την επικοινωνία, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και οργάνωση, τη διοίκηση οργάνωση και διαχείριση ανθρωπίνων και λοιπών πόρων. Ερευνά, εντοπίζει και λύνει οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα των διαφόρων μονάδων. Απασχολείται σε Τμήματα και Διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα.

Επαγγελματική Αποκτάσταση

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε κάθε είδους επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Μαθήματα

• Γενική Λογιστική
• Δίκαιο
• Οικονομικά Μαθηματικά
• Στατιστική
• Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Τεχνική Συναλλαγών
• Marketing
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Οικονομική των Επιχειρήσεων
• Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
• Φορολογική Πρακτική
• Λογιστική Εταιρειών
• Φορολογική Λογιστική – Εφαρμογές
• Μηχανογραφημένη Λογιστική
• Λογιστική Κόστους
• Δημόσιες Σχέσεις
• Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης & Μισθοδοσία (Η/Υ)
• Χρηματοοικονομική Διοίκηση
• Λογιστικά Φύλλα (Spread Sheets)