Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τεχνικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Σεπτέμβριος 23, 2018
Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων
Σεπτέμβριος 23, 2018

Ο Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εργάζεται κάτω από την επίβλεψη /καθοδήγηση του Προϊσταμένου Μηχανικού του Τμήματος/ Υπηρεσίας κλπ), αλλά και της Συντήρησης των μεγάλων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ).
Σήμερα στο επάγγελμα αυτό (βασικό επάγγελμα – εξειδικεύσεις και σε όλες τις αντίστοιχες ιεραρχικές βαθμίδες) εργάζονται περίπου 9-10 χιλιάδες εργαζόμενοι συνολικά.
Οι εργαζόμενοι στους Κλάδους της Βιομηχανίας [δημιουργία ενεργειακών υλικών , φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, αντλίες θερμότητας, γεωθερμικές εγκαταστάσεις) και στο δημόσιο τομέα (Aνανεώσιμες Μονάδες παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φ/Α) είναι για το 2012, 100 χιλιάδες περίπου, με ποσοστό 40-50% στη «Συντήρηση» και το υπόλοιπο ποσοστό εργάζονται στην εγκατάσταση και στα προϊόντα γύρω από τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (όπως software, όργανα ελέγχου κ.α.).
Επαγγελματική Αποκατάσταση
  Ο απόφοιτος της ειδικότητας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» έχει την δυνατότητα εξαρτημένης ή μη εξαρτημένης εργασίας σε τεχνικές εγκαταστάσεις όπως:
 1. εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας από τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε μπαταρίες, ώστε να μπορεί να γίνει μελλοντική χρήση.
 2. διεξάγει τεχνικές μελέτες και εγκαθιστά κατάλληλα, σε ειδικές βάσεις, ανεμογεννήτριες για τη μετατροπή του αέρα σε ηλεκτρική ενέργεια.
 3. μελετά τεχνικά και εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό στο έδαφος για τη μετατροπή της γεωθερμικής ενέργειας σε θέρμανση και ψύξη.
 4. διεξάγει τεχνικές μελέτες και εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό στο έδαφος για τη μετατροπή της ηλιοθερμικής ενέργειας σε θέρμανση.
 5. μπορεί να ασχοληθεί με την τεχνικοοικονομική διαχείριση και εμπορία ενεργειακού εξοπλισμού.
 6. εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες σε μπαταρίες, ώστε να μπορεί να γίνει μελλοντική χρήση της.
Μαθήματα
 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ
 • ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
 • ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
 • ΣΧΕΔΙΟ
 • ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
 • ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
 • ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ